Tháng 5 năm 2018

Đây là phiên bản đơn giản dành cho điện thoại. Xem phiên bản lịch tháng đầy đủ.
Số in đậm là ngày dương lịch. Số trong ngoặc là ngày âm lịch.

<< Tháng 4 (m)        |        Tháng 6 (m) >>

1 (16/3 T)

2 (17)

3 (18)

4 (19)

5 (20)

6 (21)
  Mưa sao băng Eta Aquarid
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Hỏa
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 404.458 km

7 (22)

8 (23)

9 (24)

10 (25)

11 (26)

12 (27)

13 (28)

14 (29)

15 (1/4 Đ)

16 (2)

17 (3)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 363.777 km
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Kim

18 (4)

19 (5)

20 (6)

21 (7)

22 (8)

23 (9)

24 (10)

25 (11)

26 (12)

27 (13)

28 (14)

29 (15)

30 (16)

31 (17)