Tháng 6 năm 2018

Đây là phiên bản đơn giản dành cho điện thoại. Xem phiên bản lịch tháng đầy đủ.
Số in đậm là ngày dương lịch. Số trong ngoặc là ngày âm lịch.

<< Tháng 5 (m)        |        Tháng 7 (m) >>

1 (18/4 Đ)

2 (19)
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 405.316 km
• Quan sát tốt Messier 13

3 (20)

4 (21)

5 (22)

6 (23)

7 (24)

8 (25)

9 (26)

10 (27)

11 (28)

12 (29)

13 (30)

14 (1/5 T)
• Trăng mới tháng Năm âm lịch
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 359.507 km

15 (2)