13/07/2018. Ngày này có 3 sự kiện

Ngày này có 3 sự kiện, đó là:
• Trăng mới tháng Sáu âm lịch
• Nhật thực một phần (Việt Nam không quan sát được)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 357.432 km

Bạn có thêm sự kiện nào khác của ngày này không ? Nếu có, mời bạn vào trang này để gởi bài nhé. Cảm ơn bạn.