13/07/2018. Nhật thực một phần

Sự kiện sẽ xảy ra vào Thứ sáu, 13/07/2018 lúc 10:12. Không quan sát được ở Việt Nam.

Một phần rất nhỏ ở cực nam Châu Đại Dương và vùng biển giữa châu lục này với Châu Nam Cực sẽ quan sát được nhật thực một phần vào ngày 13/07. Nhật thực một phần xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất sẽ nằm gần thẳng hàng nhau với Mặt Trăng nằm giữa, lúc này Mặt Trăng sẽ che khuất một phần ánh sáng từ Mặt Trời đến Trái Đất, khiến người dân trên Trái Đất sẽ thấy Mặt Trời bị che khuất đi một phần bề mặt.

Việt Nam sẽ không quan sát được lần nhật thực một phần này. Tâm điểm của cực đại nhật thực sẽ diễn ra tại vùng biển giữa Châu Đại Dương và Châu Nam Cực, không có quá nhiều người sinh sống ở đây, tại đây sẽ quan sát được Mặt Trời bị che khuất 23% bề mặt.

Tham khảo thêm: Solar eclipse of July 13, 2018.