Tháng 8 năm 2018

Đây là phiên bản đơn giản dành cho điện thoại. Xem phiên bản lịch tháng đầy đủ.
Số in đậm là ngày dương lịch. Số trong ngoặc là ngày âm lịch.

<< Tháng 7 (m)        |        Tháng 9 (m) >>

1 (20/6 T)

2 (21)

3 (22)

4 (23)

5 (24)

6 (25)

7 (26)

8 (27)

9 (28)

10 (29)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 358.083 km

11 (1/7 Đ)
• Nhật thực một phần (Việt Nam không quan sát được)
• Trăng mới tháng Bảy âm lịch

12 (2)

13 (3)

14 (4)

15 (5)

16 (6)
17 (7)

18 (8)

19 (9)

20 (10)

21 (11)

22 (12)

23 (13)
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 405.744 km

24 (14)

25 (15)

26 (16)

27 (17)

28 (18)

29 (19)

30 (20)

31 (21)