Tháng 12 năm 2018

Đây là phiên bản đơn giản dành cho điện thoại. Xem phiên bản lịch tháng đầy đủ.
Số in đậm là ngày dương lịch. Số trong ngoặc là ngày âm lịch.

<< Tháng 11 (m)        |        Tháng 1/2019 (m) >>

1 (25/10 Đ)

2 (26)

3 (27)

4 (28)

5 (29)

6 (30)

7 (1/11 Đ)

8 (2)

9 (3)

10 (4)

11 (5)

12 (6)
• Quan sát tốt NGC 1981
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 405.177 km

13 (7)

14 (8)

15 (9)

16 (10)

17 (11)

18 (12)

19 (13)

20 (14)

21 (15)

22 (16)

23 (17)

24 (18)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 361.060 km

25 (19)

26 (20)

27 (21)

28 (22)

29 (23)

30 (24)

31 (25)